Konkursy
Typografia

STING, ICH TROJE, BONEY M a może nawet reaktywowana ABBA – nie wiadomo do końca kto pojawi się na scenie IQ Club. PLAYBEKA, czyli najbardziej porąbana impreza roku, to dobra okazja aby wcielić się w rolę gwiazdy i dać czadu przed publicznością.

Formuła imprezy kojarzy się z polsatowską superprodukcją „Twoja twarz brzmi znajomo”, w którym jednak wykonawcy sami wykonują piosenki. PLAYBEKA nawiązuje do programu „Mini playback show” ale przede wszystkim do nieskrępowanej, scenicznej zabawy znanej choćby z legendarnego klubu studenckiego „Gęba”, w którym cyklicznie tego typu imprezę organizuje Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe. Po konwencję sięgają też grupy improwizacyjne. PLAYBEKA ma dostarczać czystej zabawy a przy okazji zachęcać studentów do działań scenicznych, podczas których mogą odkryć swoje talenty aktorskie, kabaretowe czy nawet muzyczne.

 Do konkursu może zgłosić się każda pełnoletnia osoba lub grupa przesyłając zgłoszenie (imię i nazwisko, kontakt, link do wykonywanego playbacku) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do południa 16 maja. Zadaniem uczestnika jest przedstawienie na scenie teledysku lub fragmentu koncertu wybranego wykonawcy, oczywiście z playbacku. Konkurować można zatem wiernością wyglądu, poruszania się, scenografią, rekwizytami a przede wszystkim pomysłowością i ładunkiem komicznym.

Koncert finałowy odbędzie się 17 maja o godzinie 19:00 w IQ Club (WSIiZ). Impreza organizowana jest w ramach Tygodnia Kultury 24. Rzeszowskich Juwenaliów.

Zwycięzca otrzyma w nagrodę beczkę piwa.

 playbeka plakat

 

________________________________________

R E G U L A M I N    KONKURSU

„PLAYBEKA"

organizowanego  przez Klub Akademicki „IQ"

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w siedzibą w Rzeszowie,

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, zwanym dalej ORGANIZATOREM

 

1.      REGULAMIN określa zasady przeprowadzenia KONKURSU.

2.      Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do ORGANIZATORA konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.

3.      Wszelkie kwestie związane z organizacją KONKURSU należy kierować na adres: Klub IQ, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel. (17) 866 15 33.

4.      KONKURS trwa od 8. maja 2015 r. do 17. maja 2017 roku.

5.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

CEL KONKURSU

1.      Celem KONKURSU jest zachęcenie studentów do odkrywania ich talentów artystycznych poprzez działania sceniczne oparte o wszystkie aspekty przedstawienia teatralnego, w formie radosnej zabawy.

 

UCZESTNICY KONKURSU

1.      Uczestnikiem KONKURSU może być każda osoba pełnoletnia, która zgłosi swój udział w określonym regulaminem czasie i w określony regulaminem sposób. W przypadku uczestników grupowych, przynajmniej jeden członek grupy musi być pełnoletni.

2.      ORGANIZATOR ma prawo zażądać od UCZESTNIKA na każdym etapie KONKURSU dowodu tożsamości oraz potwierdzenia, że UCZESTNIK jest pełnoletni.

3.      Wszystkie dane osobowe oraz informacje zażądane przez ORGANIZATORA powinny być prawdziwe, dokładne oraz nie mogą wprowadzać w błąd. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z KONKURSU na którymkolwiek etapie, jeśli UCZESTNIK dostarczy dane lub informacje nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd, lub nie dostarczy żądanych dokumentów.

4.      UCZESTNICY KONKURSU wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb KONKURSU, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

 

ETAPY KONKURSU

Wybór uczestników KONKURSU przebiega w następujący sposób:

·  I etap – zgłoszenia.

*  zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres ORGANIZATORA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16 maja 2017 roku do godziny 12:00.

* zgłoszenie musi zawierać imiona i nazwiska UCZESTNIKA lub UCZESTNIKÓW, w przypadku UCZESTNIKA zbiorowego – nazwę grupy, link do wykonywanego clipu / teledysku / fragmentu koncertu, numer kontaktowego telefonu kontaktowego, ewentualnie plik z playbackiem.

· II etap – koncert finałowy 17 maja 2017 roku o godzinie 19:0 w Klubie IQ.

* Koncert finałowy organizowany jest w celu wyłonienia najlepszego uczestnika przez powołane przez Organizatora JURY i ogłoszenia zwycięzców KONKURSU.

* JURY powoływane przez Dyrektora Artystycznego Klubu Akademickiego IQ.

* ORGANIZATOR i JURY nie są zobowiązani do uzasadniania werdyktu.

* ORGANIZATOR może w dowolnym momencie przerwać UCZESTNIKOWI prezentację, jeśli wyraźnie przekroczy ona czas 8 minut, będzie łamała przepisy prawa, będzie w opinii ORGANIZATORA nieobyczajna, wulgarna, dyskryminująca lub na skrajnie niskim poziomie wykonawczym.

* Obowiązkiem UCZESTNIKA jest stawienie się w Klubie IQ najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem koncertu finałowego i odbycie krótkiej próby technicznej. ORGANIZATOR może też wskazać inne, dodatkowe terminy prób, w których uczestnictwo jest obowiązkowe.

 

OGÓLNE ZASADY KONKURSU

1.      Warunkiem udziału w KONKURSIE jest przesłanie zgłoszenia w określony regulaminem sposób i w określonym regulaminie czasie.

2.      Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptację oraz zgodę na publikację zdjęć wraz z danymi osobowymi UCZESTNIKA. Każdy UCZESTNIK wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz wszystkich materiałów audio-wizualnych związanych z KONKURSEM przez ORGANIZATORA, w tym na dokumentację, rejestrację i publikację występów przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, grupę medialną intro.media, bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących KONKURS i publikujących relacje z KONKURSU. Osoba zgłaszająca w karcie zgłoszeniowej grupę, działa i oświadcza w imieniu całego UCZESTNIKA ZBIOROWEGO.

3.      Naruszenie niniejszego REGULAMINU, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś UCZESTNICY wyłonieni z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczeni do dalszych etapów KONKURSU. ORGANIZATOR KONKURSU obowiązany jest zapoznać UCZESTNIKA KONKURSU z niniejszym REGULAMINEM.
ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

4.      Sprawy nieobjęte REGULAMINEM rozstrzyga ORGANIZATOR.

5.      ORGANIZATOR może wykluczyć UCZESTNIKA z udziału w KONKURSIE w przypadku naruszenia przez UCZESTNIKA postanowień niniejszego REGULAMINU.

6.      Decyzje ORGANIZATORA i JURY na wszystkich etapach są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.

7.      UCZESTNIKOWI nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne za udział w KONKURSIE.

8.      Podczas konkursu finałowego, UCZESTNIK jest zobowiązany przedstawić krótki występ (prezentację sceniczną) nieprzekraczający 8 minut, opracowany według własnego pomysłu, do podkładu muzycznego. UCZESTNIK gwarantuje, że prezentowany przez UCZESTNIKA występ na każdym z etapów KONKURSU jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich. W razie, gdy wobec ORGANIZATORA zostaną zgłoszone roszczenia, UCZESTNIK zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich i zwalnia ORGANIZATORA z odpowiedzialności z tego tytułu. UCZESTNIK jest zobowiązany powiadomić ORGANIZATORA o niebezpieczeństwach związanych z jego występem, udziale w nim zwierząt i użyciu ognia. ORGANIZATOR nie bierze odpowiedzialności za wymienione elementy występu. W przypadku uznania przez ORGANIZATORA zagrożeń za zbyt niebezpieczne, ORGANIZATOR może nie dopuścić UCZESTNIKA do KONKURSU (dopuszczone zostaną jedynie te prezentacje, które nie zagrażają zdrowiu i życiu UCZESTNIKÓW KONKURSU oraz publiczności.

9.      UCZESTNIK zobowiązany jest dostarczyć ORGANIZATOROWI podkład dźwiękowy najpóźniej dwie godziny przed swoim występem, na wolnym od wad fizycznych nośniku CD audio lub w pliku w formacie wav lub mp3 w minimalnej jakości 256 kbps, z nagraniem podkładu muzycznego o emisyjnej jakości, opisany imieniem i nazwiskiem UCZESTNIKA lub nazwą UCZESTNIKA zbiorowego. UCZESTNIK musi znać i na żądanie ORGANIZATORA podać tytuł, autora muzyki oraz słów wykonywanego utworu.

10.  UCZESTNIK zapewnia we własnym zakresie instrumenty muzyczne (z wyjątkiem pianina), wzmacniacze gitarowe oraz kostiumy i rekwizyty.

11.  ORGANIZATOR zapewnia nagłośnienie i oświetlenie estradowe, 4 mikrofony, kulisy, garderobę, ekran i projektor do tylnej projekcji, laptop, realizatora.

12.  UCZESTNIK ma obowiązek dostosować swoją prezentację do możliwości technicznych Klubu Akademickiego IQ.

13.  O kolejności występów na wszystkich etapach decyduje ORGANIZATOR. Informacja o kolejności występów zostanie podana do wiadomości przed planowanym rozpoczęciem koncertu finałowego.

 

LAUREACI KONKURSU

1.      Laureatów KONKURSU wyłoni JURY finałowe spośród uczestników koncertu finałowego w dniu 17 maja 2017 r.

2.      JURY po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich prezentacji UCZESTNIKÓW konkursu finałowego, wyda werdykt a przewodniczący JURY wybrany przez jurorów ze swego składu ogłosi werdykt UCZESTNIKOM i publiczności koncertu finałowego. Czas pracy JURY i czas wydania werdyktu wyznacza i określa przewodniczący JURY w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Klubu Akademickiego IQ.

3.      JURY finałowe dysponuje następującymi nagrodami: Laureat I NAGRODY zostanie zwycięzcą KONKURSU i otrzyma Nagrodę Główną w formie ogłoszonej przed rozpoczęciem koncertu finałowego.

4.      ORGANIZATOR dopuszcza przyznanie nagród nieobjętych zasadami REGULAMINU. Nagrody te będą przydzielone laureatom na zasadach uzgodnionych przez ORGANIZATORA z fundatorami nagród.

 

KONTAKT

Klub Akademicki IQ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, pok. 018

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

017 86 61 533

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS